ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 20
คณะกรรมการบริหาร ปขมท.

นายคมกริช ชนะศรี (มอ.)
ประธาน ปขมท. ชุดที่ ๑๙
khomkrich@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 086-8937634
นางสาวนุษรา ปานกรด (จุฬา)
รองประธาน คนที่ ๑
pnusara@chula.ac.th
โทรศัพท์ : 083-8020874
ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ (มข.)
รองประธาน คนที่ ๒
suwpie@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 081-8714001
นายคนอง วรรณศรี (มร.)
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ
kanong@ru.ac.th
โทรศัพท์ : 089-2058022
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ (มช.)
ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน
tom3327@hotmail.com
โทรศัพท์ : 089-5556661
ดร. จิระประภา ศรีปัตตา (มน.)
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
jirapraphas@nu.ac.th
โทรศัพท์ : 055 96 1910
นายใหม่ ภูผา (มบ.)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
mai@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-6236423
นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี (ม.อบ.)
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
prachak77@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 81202 6495
นางจริยา ปัญญา (มม.)
กรรมการบริหาร
dircoppr@mahidon.ac.th
โทรศัพท์ : 087-6714442
นายประสาน ชนาพงษ์จารุ (มสธ.)
ผู้อำนวยการฝ่ายแผน
prasan60@hotmail.com, prasan.cha@stou.ac.th
โทรศัพท์ : 086-8942689
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (สจล.)
กรรมการบริหาร
kpjarong@gmail.com
โทรศัพท์ : 081-4936910
นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์ (มจ.)
กรรมการบริหาร
pitak@mju.ac.th
โทรศัพท์ : 0 5387 3180
นายสิทธิชัย พันเศษ (มธ.)
กรรมการบริหาร
prasia.tu@gmail.com
โทรศัพท์ : prasia.tu@gmail.com
นายกฤษดา ไพรวรรณ (ม.ศิลปกร)
กรรมการบริหาร
aaaa@aaaaaa
โทรศัพท์ : 034 255 096
นายเรวัต รัตนกาญจน์ (มอ.)
เลขาธิการ
rewat.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-3287553
นางสาววีณา ฤทธิ์รักษา (มอ.)
รองเลขาธิการ คนที่ ๑
vena.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 082-4348933
นางสาวพิกุล แซ่เจน (มอ.)
รองเลขาธิการ คนที่ ๒
pikun.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 087-2961258
 


ที่ปรึกษา ปขมท.

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ :
รศ.ลาวัณย์ ไกรเดช (มก.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายเกษม จันทร์น้อย (จุฬาฯ)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายสิน พวงสุวรรณ (จุฬาฯ)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นางยุคล ทองตัน (มอ.หาดใหญ่)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายวิฑูรย์ อร่ามพงษ์พันธ์ (มข)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นางรวมพร อินทรประสงค์ (มจล.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายจีรเดช เกษมสุข (มช.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นาบปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (มจ.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายบุญสิทธิ์ บัวบาน (มอ. หาดใหญ่)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายอมร สินเธาว์ (มข.)
ที่ปรึกษา ปขมท.

โทรศัพท์ :
นายเสถียร คามีศักดิ์ (มศว.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นางวงเดือน ปริปุณณะ (มม.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายอภิสิทธิ์ มฤคพิทักษ์ (มร.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ (มอบ.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายจรัญ ฟุ้งเกียรติคุณ (มน)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายอรรถยุทธ อินทรปรีชา (มข)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายคนอง วรรณศรี (มร.)
ที่ปรึกษา
kanong@ru.ac.th
โทรศัพท์ : 089-2058022