ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานห้องปฏิบัติการ

 เครือข่ายงานห้องปฏิบัติการ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
prachak77@gmail.com
2 นายสัมฤทธิ์ มัสฉะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
samrma@kku.ac.th
3 นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
sowvakon_foodtech@hotmail.com
4 นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
pisit.m@psu.ac.th
5 นางวิรัตน์ จันทร์ตรี เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
phwirach@gmail.com
6 นายฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
schatchai@engr.tu.ac.th
7 นางสาวรัตนา เตียงทิพย์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
rattana-nou@hotmail.com
8 นางสาวกาญจนา โมธินา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
pure12121@gmail.com
9 นางนางวิภาดา บุญส่งแท้ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
suteenans@gmail.com
10 นางสาวอัญชัน ไตรธิเลน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
csnuct@ku.ac.th
11 นางสาวอัญชัน ไตรธิเลน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
csnuct@ku.ac.th
12 นายประเทือง โมราราย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
prathungm@msn.com
13 นายเกรียงไกร ประการแก้ว สัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
kaikaeng@gmail.com
14 นางสาวGraceVed GraceVed
มหาวิทยาลัยศิลปากร
gracezilla@mail.ru
15 นายสนอง กลิ่นเกษร ภาควิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
sanong.kin@kmutt.ac.th
16 นางHellizoode Hellizoode
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
puntko80@gmail.com
17 ศ. ดร. JamesTibre http://androidtab.info/
วิทยาลัยราชพฤกษ์
jamesfexk@mail.ru
18 นางวิลาวัณย์ มั่นคง วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
wilawanm@nu.ac.th
19 นางสาวหทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
hatairat_h@hotmail.com
20 นางสาวจันทน์ผา ตันธนา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
tchanpa@pharmacy.psu.ac.th
21 นายพาณิน พูลจักร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
panin.poo@mail.kmutt.ac.th
22 ว่าที่ร้อยตรีASkydayimmib ASkydayimmib
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ajeiliezan@fastmailforyou.net
23 นางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kannikar.tha@ku.th
24 ศ. CosterMa CosterMa
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
coster@mail4coin.com
25 ผศ. Afroditanog Afroditanog
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
emma@obyk.ru
26 นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
piluntasoot_s@hotmail.co.th
27 นางสาวProsterkef Prosterkef
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
prosster@mail4coin.com
28 ศ. เกียรติคุณ ดร. LesZery LesZery
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
lesEndurf@wmail.host
29 รศ. LarvieX LarvieX
มหาวิทยาลัยสยาม
larlype@maill.webcam