ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ

เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ

                 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.)ได้จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำมาสู่การพัฒนาระบบงานของห้องปฏิบัติการ และพัฒนาทางด้านวิชาการของบุคลากรห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งสถาบันและวิทยาลัยหลายแห่งได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้มีการปฏิรูประบบการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดม ศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 

                 ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ พนักงานห้องปฏิบัติการ พนักงานห้องทดลอง  นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล ช่างเทคนิค วิศวกร ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษา ให้ก้าวหน้า ก้าวทันต่อไป

  ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย

 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครื่อข่ายพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ ชุดที่ 1 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2564
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
prachak77@gmail.com
2 นายสัมฤทธิ์ มัสฉะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
samrma@kku.ac.th
3 นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
sowvakon_foodtech@hotmail.com
4 นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
pisit.m@psu.ac.th
5 นายฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
schatchai@engr.tu.ac.th
6 นางนางวิภาดา บุญส่งแท้ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
suteenans@gmail.com
7 นางสาวอัญชัน ไตรธิเลน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
csnuct@ku.ac.th
8 นายเกรียงไกร ประการแก้ว สัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
kaikaeng@gmail.com
9 นายสนอง กลิ่นเกษร ภาควิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
sanong.kin@kmutt.ac.th
10 นางสุภาพ นวลพลับ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
supap.n@psu.ac.th
11 นางวิลาวัณย์ มั่นคง วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
wilawanm@nu.ac.th
12 นางสาวหทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
hatairat_h@hotmail.com
13 นางสาวจันทน์ผา ตันธนา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
tchanpa@pharmacy.psu.ac.th
14 นายพาณิน พูลจักร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
panin.poo@mail.kmutt.ac.th
15 นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
piluntasoot_s@hotmail.co.th
16 นางจิระประภา เนียมปาน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Jiraprapa.n@chula.ac.th
17 นางสาวพาริณี โลมาอินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
pharinee7821@gmail.com
18 นางสาวเพ็ญพักตร์ คำแก้ว สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
penpko@kku.ac.th
19 นายสราวุฒิ แถลงกิจ วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sarawut.T@chula.ac.th
20 นายเอกพงษ์ กันทารักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ekkapong_k@hotmail.com
21 นายวัชระ พลเธียร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
watchara@pharmacy.psu.ac.th
22 นายวิษณุ วงษ์สว่าง โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
witsanu.won@mahidol.edu
23 นางมุจรินทร์ สุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
mutjarin@kku.ac.th
24 นายประพล จาระตะคุ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
prapol@sut.ac.th
25 นางสาวพัชรินทร์ ใจข้อ วิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา
dj.jingjai@gmail.com
26 นางคุรุวัลย์ กลิ่นบำรุง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพะเยา
khuruwan@gmail.com
27 นางสาวลลิต ขำวงษ์รัตนโยธิน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
lalit@go.buu.ac.th
28 นายปฐมยศ พงษ์ศิริ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
patomyos@sut.ac.th
29 นางสาวฮัยฟาห์ แตมามุ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
haifa.t@pnu.ac.th
30 นายณัฐวัฒน์ จำปา ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
natawat.j@psu.ac.th
31 นางนันทวรรณ จินากุล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
nanthawan.jin@mahidol.edu
32 นางรมิตานันท์ มาลากูล วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Patstraporn.c@psu.ac.th
33 นางเสาวลักษณ์ รักตะสิงห์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
saowalak.ra@psu.ac.th
34 นางสาวสุพิชฌาย์ น้อยคำ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
supitcha_noikam@hotmail.com
35 นายชาติชาย มาลาพงษ์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
chartchai@buu.ac.th
36 นายสว่าง ชาติทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
sawang@g.swu.ac.th
37 นายธนนท์ เหล็กชาย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
thanon.l@cmu.ac.th
38 นางสาวEROBlursiz EROBlursiz
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
lola@labedroom.com
39 ว่าที่ร้อยตรีBillysab Billysab
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ledtehnology-ru1@1gb.ru
40 ผศ. ดร. OlgaAdove http://manicurist.tk/
วิทยาลัยทองสุข
davidranec@yandex.com
41 ว่าที่ร้อยตรีrigsbutle rigsbutle
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
amir640@mix-mail.online
42 นายสิทธิโชค ลาชโรจน์ สัตวแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ิbeng_wj@hotmail.com
43 นางกนกอร จูตะวิริยะสกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
chaicom.kanok@gmail.com
44 นางพูนทรัพย์ ศรีพารา คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
poonsr@kku.ac.th
45 นายพงศกร ชาญชัยชูจิต วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
pongsakorn.ch@psu.ac.th
46 นางสุธิดา จันทร์ลุน คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
sutvir@kku.ac.th
47 นายเพิ่ม อ่อนประทุม วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
operm@chula.ac.th
48 นางชนกพร แซ่อึ้ง วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chanokporn.s@chula.ac.th
49 นางธนัฎฐา อำนวยวัฒนะกุล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
tanutta2008@hotmail.com
50 นางสาววัชรินทร์ ปะนันโต แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
watcharinpanunto@gmail.com
51 นางนันทนัช เมืองโคตร คณะสหเวชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
์Nuntanat.m@chula.ac.th
52 ดร. monrobutle monrobutle
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
diffcennetp457@maillux.online
53 นายสาธิต กันทะตา ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
sathit.k@cmu.ac.th