ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานห้องปฏิบัติการ

 เครือข่ายงานห้องปฏิบัติการ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
prachak77@gmail.com
2 นายสัมฤทธิ์ มัสฉะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
samrma@kku.ac.th
3 นางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
sowvakon_foodtech@hotmail.com
4 นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี ศูนย์เครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
pisit.m@psu.ac.th
5 นายฉัตรชัย สุรวัฒนบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
schatchai@engr.tu.ac.th
6 นางนางวิภาดา บุญส่งแท้ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
suteenans@gmail.com
7 นางสาวอัญชัน ไตรธิเลน คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
csnuct@ku.ac.th
8 นายเกรียงไกร ประการแก้ว สัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
kaikaeng@gmail.com
9 นายสนอง กลิ่นเกษร ภาควิชาฟิสิกส์/คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
sanong.kin@kmutt.ac.th
10 นางสุภาพ นวลพลับ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
supap.n@psu.ac.th
11 นางวิลาวัณย์ มั่นคง วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
wilawanm@nu.ac.th
12 นางสาวหทัยรัตน์ หงษ์พฤกษ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
hatairat_h@hotmail.com
13 นางสาวจันทน์ผา ตันธนา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
tchanpa@pharmacy.psu.ac.th
14 นายพาณิน พูลจักร์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
panin.poo@mail.kmutt.ac.th
15 นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
piluntasoot_s@hotmail.co.th
16 ผศ. WilliamBup WilliamBup
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ogastkeysi@gmail.com
17 นางจิระประภา เนียมปาน คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Jiraprapa.n@chula.ac.th
18 นางRobertsib Robertsib
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
oxxxsswwwyyyy@gmail.com
19 รศ. KevinSaume KevinSaume
มหาวิทยาลัยราชธานี
xovlow663@gmail.com
20 ว่าที่ร้อยตรีclubBlursiz clubBlursiz
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
jessicat@manhattan-massage.com
21 นางสาวพาริณี โลมาอินทร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
pharinee7821@gmail.com
22 นางสาวเพ็ญพักตร์ คำแก้ว สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
penpko@kku.ac.th
23 นายสราวุฒิ แถลงกิจ วิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Sarawut.T@chula.ac.th
24 นายเอกพงษ์ กันทารักษ์ ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ekkapong_k@hotmail.com
25 นายวัชระ พลเธียร ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
watchara@pharmacy.psu.ac.th
26 นางมุจรินทร์ สุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
mutjarin@kku.ac.th
27 นายประพล จาระตะคุ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
prapol@sut.ac.th