ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายกายภาพ

 เครือข่ายกายภาพ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย

filedata/แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกายภาพ(1).doc
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 รศ. ดร. Larryababs Larryababs
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
piternorman60@gmail.com
2 รศ. ดร. Speedycash Cash Advance
วิทยาลัยสันตพล
stuarthunter@pochtar.top