ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายกายภาพ

 เครือข่ายกายภาพ




 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย

filedata/แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกายภาพ(1).doc




ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 รศ. ดร. Larryababs Larryababs
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
piternorman60@gmail.com
2 รศ. ดร. Speedycash Cash Advance
วิทยาลัยสันตพล
stuarthunter@pochtar.top
3 ผศ. MatUtiZ MatUtiZ
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
matDrerve@wmaill.site
4 ผศ. ดร. STEWSoda STEWSoda
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
grhxvo3@datarec.top
5 ผศ. ดร. RobertNUMMA RobertNUMMA
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
skyecox13@gmail.com
6 นางสาวJacobPaulp JacobPaulp
มหาวิทยาลัยชินวัตร
zxxxssswwwyyyy@gmail.com