ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานกายภาพ

 เครือข่ายกายภาพ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย

filedata/แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกายภาพ(1).doc
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางDavidmiz Davidmiz
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
meireka@kligoda.com
2 ผศ. An operation qty was performed to send the receipt - see the document http://apple.com An operation hu9 was performed to send the receipt - see the document http://apple.com
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
valrysmagin9977@gmail.com
3 นางRobeencup Robeencup
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
saraota@mail.ru
4 ศ. ดร. BarsukSH BarsukSH
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
belka@mail-pop3.com
5 ศ. ดร. JesseErYpe JesseErYpe
วิทยาลัยชุมชนสงขลา
i.o.o.x.v.e.rtr.is@gmail.com