ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานบริหารและธุรการ

 เครือข่ายงานบริหารและธุรการ
filedata/คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการชุดที่๑.pdf  
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
tom3327@hotmail.com
2 นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
kittichai.ketjio@icloud.com
3 นางสาวกอบกุล ขำแจ้ง ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
kobkul_ortho@yahoo.com
4 นางบชกร เงื้อมผา ทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
al_ng@hotmail.com
5 นางสาวรวิภา พรรณกมล ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Rawipha.p@chula.ac.th
6 นายมงคล กลั่นทรัพย์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
mongkonk@nu.ac.th
7 นางสาวพรรณศิธร สอนอิ่มสาตร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
pansitorn@yahoo.com
8 นางสาวสมพร พวงประทุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
spsompornp@Gmail.com
9 นางสาวเบญจพร ชาญพ่วง วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ben_0958@hotmail.com
10 นางลลิตา อิทธิสัทธากุล กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
lalitalove_itti@hotmail.com
11 นางสาวพัฒน์ศญา นฤชากร วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
sulinjit90@hotmail.com
12 นางสิดาพัณณ์ สัมฤทธิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
sudsom@kku.ac.th
13 นางสาวรุ่งนภา สมก๋าวิ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
rungnapa.som@mfu.ac.th
14 นางสิริพร ป้อมจัตุรัส ศูนย์วิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
bsiriporn@hotmail.com
15 นางสาวอารีย์ รอดดำรงค์ สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
arttareng@gmail.com
16 นางสาวยุรีวรรณ นนทวาสี วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ynontawasee@gmail.com
17 นางสาวพิกุล ภูจักหิน ศูนย์กีฬาสิรินธร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pikulp@g.swu.ac.th
18 นางสาวกนิษฐา เอียดมาก ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ekanitth@wu.ac.th
19 นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตบางพระ
ืืืnirawan910@gmail.com
20 นางสาวโสภิตา ยังเจ็ก กองนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
sopita_yon@nstru.ac.th
21 นางสาวศณัฐฌา พุทธชาติ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
sanatcha3@gmail.com
22 นายพงศ์ชยนต์ ธรรมสนอง คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
pongchayont@g.swu.ac.th
23 นางสาวนภัทชา เจตสิกทัต วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
napatcha@g.swu.ac.th
24 นางสาวดลชญา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา
dolchaya@buu.ac.th
25 นางสาวกาญจนา ศิริใจ ส่วนการเงินและบัญชี
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
kanjana.sir@mfu.ac.th
26 นายพระศักดิ์ดา สุวรรณทา ส่วนงานบริหาร กลุ่มงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตแพร่ วิทยาเขตแพร่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
sakda-191@hotmail.com
27 นางพนิดา สกุณา วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
panidaekwannang@gmail.com
28 นางพิกุล วิรักษา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
wpikul@kku.ac.th
29 นางสาวจีระวัฒน์ หาญเวช เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
hjeera@kku.ac.th
30 นางอัมพร คำอินทร์ เภสัชศษสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
kampor@kku.ac.th
31 ศ. AkuxwSWict AqqvmSWict
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
auljpsofascefenplego@moramail.bid
32 ศ. ดร. Best Payday Loan Money Loan
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
geologybas6@pochtar.top
33 ศ. ดร. Pay Day Loans Loan Cash
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
kimkyle2@mailllc.top
34 ศ. เกียรติคุณ Online Loans Loans Online
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
lee7173@rainmail.top
35 นางOnline Payday Loans Best Payday Loan
วิทยาลัยชุมชนพังงา
joesebastian43@regiopost.top
36 ศ. เกียรติคุณ Payday Loans Speedycash
วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
antb227@pochtar.top
37 ศ. ดร. Get A Loan Online Loan
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
stephenwettstein@rainmail.top
38 นางสาวสิริรักษ์ วรรธนะพินทุ กองงานผู้บริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
sv1441@gmail.com
39 ผศ. ดร. Raymondsow Raymondsow
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี
amberhernandezv@gmail.com
40 นางเลขา แก้วสด เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
lakha.k@psu.ac.th
41 ศ. เกียรติคุณ zurailejl moranpcjs
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
zorendafentying2018@hotmail.com
42 นางสาววนิตดา ชื่นฤทัย กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
c.nong25@gmail.com
43 นายอุดม ตะหน่อง คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
tanong_u@silpakorn.edu
44 นางสาวอุบลวรรณ บุญบำรุง วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
gift.dspace2@gmail.com
45 นางสาวกมลทิพย์ ปฐมกนก วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
phathomkanok_k@su.ac.th
46 ดร. ThaiSmartLoan ThaiSmartLoan
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
frame53166@gmail.com
47 นางwallaceFet wallaceFet
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
allal1k8we@bigmir.net
48 นางสาววันเพ็ญ ถาวรโชติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
phen18@hotmail.com