ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายนิติกร

 เครือข่ายนิติกร
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 รศ. ดร. Anthonyhunda Anthonyhunda
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
anthonycag@mail.ru
2 ศ. Marfagand Marfagand
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
eqqtl5q@1syn.info
3 ศ. เกียรติคุณ ดร. Floyd93 Eddy11
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
slegurfcanam1987@programmer.net
4 ผศ. Writing My Essay Writing Online
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
juliejayes@mailllc.top