ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายนิติกร

 เครือข่ายนิติกร
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 ศ. englewnut englewnut
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่
lapaushkin@yandex.ru
2 รศ. Loan Cash Best Payday Loan
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
cbuzan64@regiopost.top
3 ว่าที่ร้อยตรีA Payday Loan Easy Payday Loan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์
tamekia@evropost.top
4 ศ. เกียรติคุณ RobertWoult RobertWoult
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
taamlyuzalu@gmail.com
5 รศ. KelvinSypet KelvinSypet
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
laelmevyun@gmail.com
6 รศ. LanceFrare LanceFrare
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
volyariel@gmail.com
7 ศ. เกียรติคุณ ดร. Frankfax Frankfax
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
melissaedwardsw@gmail.com