ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายการเงินและพัสดุ

 เครือข่ายการเงินและพัสดุ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวพวงทอง ทองปาน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
phuangthong.t@chula.ac.th
2 นางณัสนันทน์ เกตุกลม วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
pramuk_roon@hotmail.com
3 นางเทพินทร์ นาหนองตูม งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TAPIA@kku.ac.th
4 นางสาวมลฤดี ธรรมรงค์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
monludee.tha@mahidol.ac.th
5 นางธนภรณ์ ปานเดย์ งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี มอ.ปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
chanjira.p@psu.ac.th
6 นายพงศกร คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
pongsakornb@nu.ac.th
7 ศ. เกียรติคุณ Payday Loan Direct Lenders
สถาบันกันตนา
nuancelife@pochtar.top
8 นางตวงรัตน์ พูนปริญญา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
turpoo@kku.ac.th
9 ศ. Rolandbic Rolandbic
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
elliebruce15@gmail.com
10 ศ. kobeawoqxk teuibytesi
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
morlicafentich2010@outlook.com
11 รศ. sabeakezbf fruibvvrqw
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
aweocawecobbla2012@outlook.com
12 ศ. ดร. Randalllak Randalllak
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
adfamxh@eauie.top
13 รศ. Get it $5663 per day: https://q1-earn-7000usd-per-week-162.blogspot.mx?g=05 #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
มหาวิทยาลัยรังสิต
cosey0@web.de