ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เครือข่ายการเงินและพัสดุ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายสัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
samrit.r@psu.ac.th
2 นายรุ่งโรจน์ แซ่จุ้ง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
rungroad.s@psu.ac.th
3 นางสาวภิรฎาวดี ตาวงศ์ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
phiradawadee.t@chula.ac.th
4 นายพิพัฒน์ พิพิธพัฒนพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
pipat.p@psu.ac.th