ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายการเงินและพัสดุ

 เครือข่ายการเงินและพัสดุ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวพวงทอง ทองปาน ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
phuangthong.t@chula.ac.th
2 นางณัสนันทน์ เกตุกลม วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
pramuk_roon@hotmail.com
3 นางเทพินทร์ นาหนองตูม งานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
TAPIA@kku.ac.th
4 นางสาวมลฤดี ธรรมรงค์ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
monludee.tha@mahidol.ac.th
5 นางธนภรณ์ ปานเดย์ งานการเงินและบัญชี สำนักงานอธิการบดี มอ.ปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
chanjira.p@psu.ac.th
6 นายพงศกร คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
pongsakornb@nu.ac.th
7 นางตวงรัตน์ พูนปริญญา คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
turpoo@kku.ac.th
8 รศ. ดร. отличное крео для донора отличное крео для донора отличное крео для донора отличное крео для донора отличное крео для донора отличное крео для донора отличное крео для донора отличное крео для донора отличное крео для донора отличное крео для донора отличное крео для донора отличное крео для донора
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ตาก
okaziv555555@mail.ru
9 ผศ. Dating for sеx with еxрerienсеd girls from 30 уeаrs: https://links.wtf/TyXd #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
rudyscat@yahoo.co.uk
10 รศ. ดร. Аdult сanаdian free dating sitеs: https://onlineuniversalwork.com/datingsexygirls702186 #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
louiss@flagcapital.com