ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เครือข่ายการเงินและพัสดุ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 ศ. เกียรติคุณ w2TnYwP9zFPn bill < w2TnYwP9zFPn bill <
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
so.mundy@mail.ru
2 นางMoneyveoRNB mycredit2018.cf
มหาวิทยาลัยนครพนม
bwzgszhepjkf@maxmails.eu
3 นายสัมฤทธิ์ ฤทธิภักดี สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
samrit.r@psu.ac.th