ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 filedata/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล.doc
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายภควา ศรีบุญเรือง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
pacawa007@hotmail.com
2 นายทศพร พีสะระ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
dam_peesara@hotmail.com
3 นางนางปัทมา วิชิตะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
pathama.v@en.rmutt.ac.th
4 นางบัวไข ไสยาสน์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
bausai@kku.ac.th
5 นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
komsriko@kku.ac.th
6 นางสาววิสุทธิณี อัครวงษ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
wisut_off@hotmail.com
7 ผศ. Payday Online Loans
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่เชียงราย
owrbedsynd@rainmail.top
8 ว่าที่ร้อยตรีGetting A Loan Loan
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
smwhitehead@rainmail.top
9 ศ. เกียรติคุณ ดร. Guestcywox Guestcywox
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
samburton202@aol.co.uk
10 ผศ. ThomasApare ThomasApare
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
nasagekoska@gmail.com
11 นางPaydayloan Payday Express
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
casimira@regiopost.top
12 ดร. KayFerrer EnidvanRooij
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
timurzanin33@gmail.com
13 ศ. เกียรติคุณ KevinDep KevinDep
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
folisephelix@yahoo.com
14 ศ. เกียรติคุณ Jarviskex Jarviskex
มหาวิทยาลัยนเรศวร
diazmelissak@gmail.com
15 ผศ. Direct Lender Loans Money Loan
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
jljmichael@pochtar.men
16 นายคทายุทธ ชื่นชม สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
khathayut1991@gmail.com
17 นางteuibfanmv teuibfqrgk
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
maximesiblini2015@outlook.com
18 ศ. เกียรติคุณ Tommiejet Tommiejet
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
laurasanchezr81@gmail.com
19 ผศ. ดร. Fortressfqm Fortressjzi
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
jim@echometer.com
20 ดร. How to earn on investments in Cryptocurrency from $ 2354 per day: https://rr-t-ui.blogspot.ru?mk=35 #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
daniel.desgrosseiliers@adiglobal.com
21 ว่าที่ร้อยตรีTOP # 1 EARNINGS ONLINE from $6188 per week: https://q1-earn-5000usd-per-week-162.blogspot.co.nz?t=32 #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links_Dating.txt",1,N]
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
adambawol@yahoo.co.uk
22 นางHow earn online newbie from $5532 per day: https://q2-get-1-bitcoin-162.blogspot.kr?t=50 #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย
francisco347433@yahoo.com