ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 filedata/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล.doc
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายภควา ศรีบุญเรือง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
pacawa007@hotmail.com
2 นายทศพร พีสะระ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
dam_peesara@hotmail.com
3 นางนางปัทมา วิชิตะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
pathama.v@en.rmutt.ac.th
4 นางบัวไข ไสยาสน์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
bausai@kku.ac.th
5 นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
komsriko@kku.ac.th
6 นางสาววิสุทธิณี อัครวงษ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
wisut_off@hotmail.com
7 ผศ. Payday Online Loans
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่เชียงราย
owrbedsynd@rainmail.top
8 ว่าที่ร้อยตรีGetting A Loan Loan
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
smwhitehead@rainmail.top
9 ศ. เกียรติคุณ ดร. Guestcywox Guestcywox
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
samburton202@aol.co.uk
10 ผศ. ThomasApare ThomasApare
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
nasagekoska@gmail.com
11 นางPaydayloan Payday Express
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
casimira@regiopost.top
12 ดร. KayFerrer EnidvanRooij
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
timurzanin33@gmail.com
13 ศ. เกียรติคุณ KevinDep KevinDep
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
folisephelix@yahoo.com
14 ศ. เกียรติคุณ Jarviskex Jarviskex
มหาวิทยาลัยนเรศวร
diazmelissak@gmail.com
15 ผศ. Direct Lender Loans Money Loan
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
jljmichael@pochtar.men
16 นายคทายุทธ ชื่นชม สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
khathayut1991@gmail.com
17 นางteuibfanmv teuibfqrgk
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
maximesiblini2015@outlook.com
18 ศ. เกียรติคุณ Tommiejet Tommiejet
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
laurasanchezr81@gmail.com