ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 filedata/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล.doc
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายภควา ศรีบุญเรือง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
pacawa007@hotmail.com
2 นายทศพร พีสะระ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
dam_peesara@hotmail.com
3 นางนางปัทมา วิชิตะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
pathama.v@en.rmutt.ac.th
4 นางบัวไข ไสยาสน์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
bausai@kku.ac.th
5 นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
komsriko@kku.ac.th
6 นางสาววิสุทธิณี อัครวงษ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
wisut_off@hotmail.com
7 นายคทายุทธ ชื่นชม สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
khathayut1991@gmail.com
8 นางสโรชา อ้องแสนคำ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
osaroc@kku.ac.th
9 นายชัยวัฒน์ ตันติบวรเดชา คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
tantibawondecha_c@su.ac.th
10 นางสาวเขมณัฏฐ์ มาศวิวัฒน์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
khemanat.m@psu.ac.th
11 รศ. MatthewBed MatthewBed
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
oa7tk@goposts.site
12 นายวิเศษ เจ้าเล่ห์ดี คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
machepoa32@gmail.com
13 รศ. ดร. ElmerTew ElmerTew
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
stocobazinre@mail.com
14 นางวนิดา พิลาชัย สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
wanida.pil@ku.th
15 นางสาวสิริมา อินสาย มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
sirimainsayju@gmail.com