ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

 เครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 filedata/ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายบริหารทรัพยากรบุคคล.doc
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายภควา ศรีบุญเรือง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
pacawa007@hotmail.com
2 นายทศพร พีสะระ ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
dam_peesara@hotmail.com
3 นางนางปัทมา วิชิตะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
pathama.v@en.rmutt.ac.th
4 นางบัวไข ไสยาสน์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
bausai@kku.ac.th
5 นางสาวคมศรี คมน์ทิพยรัตน์ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
komsriko@kku.ac.th
6 นางสาววิสุทธิณี อัครวงษ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร
wisut_off@hotmail.com
7 นายคทายุทธ ชื่นชม สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
khathayut1991@gmail.com
8 นางสโรชา อ้องแสนคำ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
osaroc@kku.ac.th
9 ศ. Adult numbеr 1 dating арр fоr iрhоnе: https://ecuadortenisclub.com/datingsexygirls729640 #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
botha.dougie@gmail.com
10 ศ. ดร. Invest $ 3762 аnd get $ 6116 еvery mоnth: http://jsnjtu.biogenicherb.com/8007 #file_links["C:Frazes.txt",1,N]: #file_links["C:Links.txt",1,N]
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
kanderson@synapsemail.com