ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์

 เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางปัญจภา สมันจิตร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
punjapa_1914@hotmail.com
2 ดร. จอย ทองกล่อมสี สำนักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
joychula@gmail.com
3 นางสาวสิดารัศมิ์ จันทร์แฉล้ม สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
khwandee2010@hotmail.com
4 นางนุชจรี คำโชติรส งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
jibjib070@gmail.com
5 นายรังสรรค์ ถาวรสิวะวงษ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
rangsan.th@ssru.ac.th
6 นางสาวเนตรดาว อยู่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
netdao.yo@ssru.ac.th
7 นางสาวธมกร พุ่มพันธ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
thamakorn.pum@mail.kmutt.ac.th
8 นางสาวฐนิตา หวังวณิชพันธุ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
thanita.w@chula.ac.th