ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์

 เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางปัญจภา สมันจิตร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
punjapa_1914@hotmail.com
2 ดร. จอย ทองกล่อมสี สำนักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
joychula@gmail.com
3 นางสาวสิดารัศมิ์ จันทร์แฉล้ม สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
khwandee2010@hotmail.com
4 นางนุชจรี คำโชติรส งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
jibjib070@gmail.com
5 นายรังสรรค์ ถาวรสิวะวงษ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
rangsan.th@ssru.ac.th
6 นางสาวเนตรดาว อยู่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
netdao.yo@ssru.ac.th
7 ศ. เกียรติคุณ ValeraSKt ValeraSKt
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
b.i.tc.o.in.7.8.5.4.a.rt@gmail.com
8 รศ. MorrisFut MorrisFut
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
vaccinsac@gmail.com
9 ว่าที่ร้อยตรีMattheSting MattheSting
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mattheSlenda@starslots.bid
10 ศ. ConnieErege ConnieErege
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rachelwells530@gmail.com
11 ดร. tabeaasjcm qwtucburxf
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
frankyjoneybill2015@hotmail.com