ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน

 เครือข่ายงานนโยบายและแผน
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวชญาภา อาจสามารถ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
artsamart27@hotmail.com
2 นายภาสกร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
pasakorn.boo@mahidol.ac.th
3 นางอัควรรณี กันฉาย รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Akawannee.k@gmail.com
4 นางสาวพัชรินทร์ ฉิมพลี พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
tai_chimplee@hotmail.com
5 นางสาวอุบลรัตน หยาใส่ สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ubonrat.yasai@hotmail.co.th
6 นายปฏิญญา วรรณโสภา สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร
patinyaw@nu.ac.th
7 นางสาวปิยลักษณ์ หนูดำ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
npiyaluk@tsu.ac.th
8 นางสาวชาลิสา วงค์สายะ คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
chalisa.wo@psu.ac.th
9 นางภัทร​ภรณ์​ ผลดี คณะวิทยา​ศาสตร์​
มหาวิทยาลัยพะเยา
phatarapornk.kp@up.ac.th​
10 นางกิตญา ศรีทองคำ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
psdkys@ku.ac.th
11 นางสังวาล ผ่องสะอาด คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
waewwana@gmail.com
12 นางอินทนิล จินดากาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
inthaninj@hotmail.com