ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานนโยบายและแผน

 เครือข่ายงานนโยบายและแผน
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางสาวชญาภา อาจสามารถ วิทยาลัยการฝึกหัดครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
artsamart27@hotmail.com
2 นายภาสกร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
pasakorn.boo@mahidol.ac.th
3 นางรณริน ผลนิโครธ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
pr.thepsatri@hotmail.com
4 นางอัควรรณี กันฉาย รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Akawannee.k@gmail.com
5 นางสาวพัชรินทร์ ฉิมพลี พยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
tai_chimplee@hotmail.com
6 ศ. Zomodyday Zomodyday
วิทยาลัยชุมชนสตูน
ohcntrqhn@48m.info
7 ศ. ดร. Cheesterinset Cheesterinset
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
rgevtyjhnbii@mailbosi.com
8 ว่าที่ร้อยตรีCosterMa CosterMa
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
coster@mail4coin.com