รายละเอียดวารสาร


 

วารสาร ปขมท.
ปีที่: 8
ฉบับที่: 1
ประจำเดือน: มกราคม - เมษายน 2562

1 ปกวารสาร
2 บทบรรณาธิการ
3 บทบาทหน้าที่กับการสนับสนุนกันอย่างเป็นระบบ
4 แนวทางการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5 การศึกษาผลของการใช้ปฏิทินการศึกษาแบบอาเซียนในการจัดการศึกษา ที่มีต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2557
6 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
7 แนวทางการพัฒนากระบวนงานสู่นวัตกรรมของสถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8 สถานภาพงบประมาณการวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดาเนินการในปี 2557-2559
9 การพัฒนาวิธีตรวจสอบเชื้อ Escherichia coli O157 ด้วยเทคนิค Real-time PCR ในผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล
10 การออกแบบและสร้างเครื่องบดย่อยหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบตรง
11 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชต้นทุนต่ำเพื่อการขยายพันธุ์เอื้องสายสามสี (Dendrobium crystallinum)
12 การวิเคราะห์กรดไขมันจากเมล็ดธัญพืชด้วยวิธีแก๊สโครมาโทกราฟี- เฟลมไอออไนเซชัน
13 หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
14 รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความระบบวารสาร
สมาชิก บรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิ