แผนปฏิบัติการ เครือข่ายสายสนับสนุน ปขมท.


ชื่อโครงการ
จำนวน ปี 2558 ปี 2559
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย กค. สค. กย. ตค. พย. ธค.
1. เครือข่ายพัฒนาระบบงานโสตทัศนศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
150 คน 21-22                            
2. เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
    25-26                          
3. งานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาระบบงาน
      2-4                        
4. เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
          18-19                    
5. การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา
              3-5                
6. เครือข่ายพัฒนาระบบงานการเงินและพัสดุ
                18-19              
7. เครือข่ายพัฒนาระบบงานกายภาพ
                    21-22          
8. เครือข่ายพัฒนาระบบงานนโยบายและแผน
                      10-11        
9. เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล
                          20-21    
10. เครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ
                            14-15  
11. งานมหกรรมด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาระบบงาน
                              1-3