ข้อมูลตารางการประชุมประจำปี ปขมท.

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19

ครั้งที่ 1/2560

ครั้งที่ 2/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ชุดที่ 19

ครั้งที่ 78 (1/2560)

ครั้งที่ 79 (2/2560)

ครั้งที่ 80 (3/2560)

ครั้งที่ 81 (4/2560) วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 (ม.พะเยา)

ครั้งที่ 82 (1/2561)

ครั้งที่ 83 (2/2561) วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 (ม.บูรพา)

ครั้งที่ 84 (3/2561)

ครังที่ 85 (4/2561)

ครั้งที่ 85 (5/2561)

ตารางการประชุมกรรมการบริหาร ปขมท. และกรรมการ สามัญ ปขมท. ชุดที่ 20 ประจำปี 2561-2563 

วาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20

ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 มกราคม 2562

ครั้งที่ 2/2562

ครั้งที่ 3/2562

ครั้งที่ 4/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 20

ครั้งที่ 1/2561 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (ม.เชียงใหม่)

ครั้งที่ 1/2562 วันพุธที่ 10 มกราคม 2562 (สกอ. กรุงเทพฯ)

ครั้งที่ 3/2562

ครั้งที่ 4/2562

วาระการประชุมคณะกรรมการ  ปขมท. สมัยสามัญ ชุดที่ 20

ครั้งที่ 87 (6/2561)

ครั้งที่ 88 (1/2562)

ครั้งที่ 89 (2/2562)

ครั้งที่ 90 (3/2562)

ครั้งที่ 91 (4/2562)

ครั้งที่ 92 (1/2563)

ครั้งที่ 93 (2/2563)

ครั้งที่ 94 (3/2563)

ครั้งที่ 95 (4/2563)

ครั้งที่ 96 (5/2563)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ชุดที่ 20 

ครั้งที่ 87 (6/2561) วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 (ม.เชียงใหม่)

ครั้งที่ 88 (1/2562)

ครั้งที่ 89 (2/2562)

ครั้งที่ 90 (3/2562)

ครั้งที่ 91 (4/2562)

ครั้งที่ 92 (1/2563)

ครั้งที่ 93 (2/2563)

ครั้งที่ 94 (3/2563)

ครั้งที่ 95 (4/2563)

ครั้งที่ 96 (5/2563)