การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2560

Detailการประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 19 ครั้งที่ 2/2560 วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องบุณฑริก สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดร่วมกัน การพัฒนาอุดมศึกษาในทิศทางเดียวกัน โดยมี รองศาสตราจารย์.ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย ประธาน ปอมท. และนายคมกฤช  ชนะศรี ประธาน ปขมท. พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ทั้ง 2 องค์กร จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 ที่ประชุมสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) และ ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง แห่งประเทศไทย (ปขมท.)

วันที่ : 29 เม.ย. 2560