นายเรวัต รัตนกาญจน์

นายเรวัต รัตนกาญจน์
ประธาน ปขมท. ชุดที่ 22

นางสาวนุษรา ปานกรด

นางสาวนุษรา ปานกรด
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นายสิทธิชัย พันเศษ

นายสิทธิชัย พันเศษ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางสาวปัทมา   จักษุรัตน์

นางสาวปัทมา   จักษุรัตน์
ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ดร. จิระประภา ศรีปัตตา

ดร. จิระประภา ศรีปัตตา
ผู้อำนวยการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ