บุดคลากรดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2562


นายพร พรมมหาราช
ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น
สังกัด : สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์
phorn.p@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-943301
ดร.วิภา สุโรจนะเมธากุล
ดีเด่นด้าน : วิชาชีพดีเด่น
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัยเชี่ยวชาญ
ifrvis@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8629-35
ดร.สุพนิดา วินิจฉัย
ดีเด่นด้าน : สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aappsw@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0-2942-8600-3
นายอัมรินทร์ บุญเรือง
ดีเด่นด้าน : ลูกจ้างดีเด่น
สังกัด : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พนักงานบริการทั่วไป
amarin@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-935721-2