เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ

ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย

เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ

                 ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(ปขมท.)ได้จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำมาสู่การพัฒนาระบบงานของห้องปฏิบัติการ และพัฒนาทางด้านวิชาการของบุคลากรห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ รวมทั้งสถาบันและวิทยาลัยหลายแห่งได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยังได้มีการปฏิรูประบบการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดม ศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 

                 ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญ พนักงานห้องปฏิบัติการ พนักงานห้องทดลอง  นักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย นักวิชาการเกษตร นักวิชาการสัตวบาล ช่างเทคนิค วิศวกร ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษา ให้ก้าวหน้า ก้าวทันต่อไป

 

กรรมการบริหารเครือข่าย

 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย

 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการเครื่อข่ายพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการ ชุดที่ 1 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2564