บุดคลากรดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2561


นายบำเหน็จ แสงรัตน์
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น
สังกัด : งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาล
bumnet.s@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 0910726397
นายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น
สังกัด : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
bank7076@gmail.com
โทรศัพท์ : 0835445154
นายพัน ยี่สิ้น
ดีเด่นด้าน : วิชาชีพดีเด่น
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ
pun.y@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 0800377599
นายวิชัย บุญหลง
ดีเด่นด้าน : ลูกจ้างดีเด่น
สังกัด : งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักงานวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยช่างทั่วไป
wichai.boo@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 0970950314
นางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
สังกัด : ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เจ้าหน้าที่วิจัยชำนาญการ
rdiuwd@ku.ac.th
โทรศัพท์ : 0819369260
นางสาวณัฎฐิฎา สุขเกษม
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างบริการ
สังกัด : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
นักบริหารงานทั่วไป
Suntaree.suk@mail.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ : 02-470-8887