ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานกายภาพ

 เครือข่ายกายภาพ
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย

filedata/แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายกายภาพ(1).doc
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นายสุนทร เหรียญจื้อ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
soontorn.r@rmutp.ac.th