บุดคลากรดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2559


นางสาวอรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
orwan.pic@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ : 086-6290116
นางพจชนาถ พัทบุรี
ดีเด่นด้าน : วิชาชีพดีเด่น
สังกัด : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
pojchanad.j@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 087-3914493
นายธีรพงษ์ ประทุมศิริ
ดีเด่นด้าน : นวัตกรรมดีเด่น
สังกัด : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา ชำนาญการ P5
pteerapo@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-2186905
นายสมชาย ทองสุข
ดีเด่นด้าน : ลูกจ้างประจำดีเด่น
สังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
พนักงานช่วยเหลือคนไข้
aaaaaa
โทรศัพท์ : 095-6276186
นางสมยล กำแหงฤทธิรงค์
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านวิชาชีพ
สังกัด : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักวิชาการช่างศิลป์ ชำนาญการ
somyolkam@stou.ac.th
โทรศัพท์ : 02-5047689