ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ปขมท.ชุดที่ 22

 คำสั่งแต่งตั้งรองเลขาธิการคนที่ 3 และ 4

 เพลง ปขมท. เนื้อร้อง-ทำนอง

 เพลง ปขมท.

 

 
คณะกรรมการบริหาร ปขมท.

นายเรวัต รัตนกาญจน์ (มอ.)
ประธาน ปขมท. ชุดที่ 21
rewat.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-3287553
นางสาวนุษรา ปานกรด (จุฬา)
รองประธาน คนที่ ๑
pnusara@chula.ac.th
โทรศัพท์ : 081-8020874
ดร. จิระประภา ศรีปัตตา (มน.)
รองประธาน คนที่ 2 / ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
jirapraphas_nu@hotmail.com
โทรศัพท์ : 086-2166633
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ (มช.)
ผู้อำนวยการฝ่ายเครือข่ายสายสนับสนุน
tom3327@hotmail.com
โทรศัพท์ : 089-5556661
นายใหม่ ภูผา (มบ.)
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
mai@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 081-6236423
นายวิวัฒน์ สุวนันทวงศ์ (มจพ.)
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบและสื่อสารองค์กร
magiisuwana@gmail.com
โทรศัพท์ : 0898119447
ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (สจล.)
บรรณาธิการวารสารวิชาการ ปขมท.
kpjarong@gmail.com
โทรศัพท์ : 081-4936910
นายสิทธิชัย พันเศษ (มธ.)
กรรมการบริหาร
sittichai@asia.tu.ac.th
โทรศัพท์ : 086-7070550
นางจริยา ปัญญา (มม.)
กรรมการบริหาร
jariya.pan@mahidon.ac.th
โทรศัพท์ : 087-6714442
ว่าที่ร้อยตรีสุวิต ผิวพันคำ (มข.)
กรรมการบริหาร
suwpie@kku.ac.th
โทรศัพท์ : 081-8714001
นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรี (ม.อบ.)
กรรมการบริหาร
prachak77@gmail.com
โทรศัพท์ : 081-2026495
นายกฤษดา ไพรวรรณ (ม.ศิลปากร)
กรรมการบริหาร
aaaa@aaaaaa
โทรศัพท์ : 034 255 096
นางอัญชไม สุขี (มร.)
กรรมการบริหาร
u_sukhee@hotmail.com
โทรศัพท์ : 089-8937634
นายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ (สพบ.)
กรรมการบริหาร
paphanphon.p@nida.ac.th
โทรศัพท์ : 086-0688688
นางวีณา ฤทธิ์รักษา (มอ.)
เลขาธิการ ปขมท.
vena.r@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 082-4348933
นางดนยา วราสิทธิชัย (มอ.)
รองเลขาธิการ ปขมท. คนที่ ๑
donya.w@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 083-1913106
นางสาวพิกุล แซ่เจน (มอ.)
รองเลขาธิการ ปขมท.คนที่ ๒
pikun.s@psu.ac.th
โทรศัพท์ : 087-2961258
 


ที่ปรึกษา ปขมท.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทรศัพท์ :
รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย (มร.)
รองอธิการบดี มร.ฝ่ายธุรการ
vp-businessaffairs@rumail.ru.ac.th
โทรศัพท์ : -
นายสิน พวงสุวรรณ (จุฬาฯ)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นางยุคล ทองตัน (มอ.หาดใหญ่)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายวิฑูรย์ อร่ามพงษ์พันธ์ (มข)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นางรวมพร อินทรประสงค์ (มจล.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายจีรเดช เกษมสุข (มช.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นาบปิยะวัฒน์ ยาวิชัยชูลาภ (มจ.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายบุญสิทธิ์ บัวบาน (มอ. หาดใหญ่)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
นายอมร สินเธาว์ (มข.)
ที่ปรึกษา ปขมท.

โทรศัพท์ :
นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้ (มอบ.)
ที่ปรึกษา

โทรศัพท์ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์ (มทร.ตะวันออก)
ที่ปรึกษา
-
โทรศัพท์ : -
นายคมกริช ชนะศรี (มอ.หาดใหญ่)
ที่ปรึกษา
-
โทรศัพท์ : -
นายคนอง วรรณศรี (มร.)
ที่ปรึกษา
kanong@ru.ac.th
โทรศัพท์ : 089-2058022
นายประสาน ชนาพงษ์จารุ (มสธ.)
ที่ปรึกษา
-
โทรศัพท์ : -