ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย (มร.)

รองศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย (มร.)
รองอธิการบดี มร.ฝ่ายธุรการ

นายสิน พวงสุวรรณ (จุฬาฯ)

นายสิน พวงสุวรรณ (จุฬาฯ)
ที่ปรึกษา

นางยุคล ทองตัน (มอ.หาดใหญ่)

นางยุคล ทองตัน (มอ.หาดใหญ่)
ที่ปรึกษา

นายวิฑูรย์   อร่ามพงษ์พันธ์ (มข)

นายวิฑูรย์ อร่ามพงษ์พันธ์ (มข)
ที่ปรึกษา

นางรวมพร   อินทรประสงค์ (มจล.)

นางรวมพร อินทรประสงค์ (มจล.)
ที่ปรึกษา