มหาวิทยาลัย

1. มหาวิทยาลัยนครพนม

     เลขที่ 330 ถ.อภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000

2. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    เลขที่ 49 ถ.ระแงะมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร

    เลขที่ 99 หมู่ 9 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

4. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    เลขที่ 269/2 ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

5. มหาวิทยาลัยรามคำแหง

    ถ.รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

6. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    เลขที่ 85 กม.ที่ 10-11 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

8. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

    เลขที่ 118 หมู่ที่ 3 ถ.เสรีไทย 2 แขวนคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

 

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

9. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

     เลขที่ 123 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

11. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

     ถ.พญาไท เขตุปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

13. มหาวิทยาลัยทักษิณ

      เลขที่ 140 หมู่ 4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

      เลขที่ 1236 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

       เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

       เลขที่ 111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

17. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      สภาพนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

18. มหาวิทยาลัยบูรพา

      เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

19. มหาวิทยาลัยพะเยา

      เลขที่ 19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

20. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

      วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

21. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

      เลขที่ 248 วัดบวรนิเวศวิหาร ถ.พระเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

22. มหาวิทยาลัยมหิดล

      เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

23. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

      ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

24. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

25. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

      ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

26. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

      เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10110

27. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์

      อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

28. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

      ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

29. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

      ต.คอหงส์ อ.หาญใหญ่ จ.สงขลา 90110

30. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

      ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎ

31. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

      เลขที่ 272 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100

32. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

     เลขที่ 422 ถ.มรุพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 

33. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

     ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 

34. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

     เลขที่ 64 ถนนทหาร ตำบล หมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

35. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

     เลขที่ 43 ตำบล บางพระ อำเภอ ศรีราชา ชลบุรี 20110

36. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

      เลขที่ 96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

     เลขที่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

38. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

     เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเชีย (กรุงเทพ-นครสวรรค์) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

39. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

      เลขที่ 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร10300 

40. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

      เลขที่ 774 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

 

 ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย