นางผ่องศรี เสียมไหม
นางผ่องศรี เสียมไหม
ตำแหน่งงาน: นัักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
สังกัด : งานกิจการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น
ดร. หรรษา เทียนทอง
ดร. หรรษา เทียนทอง
ตำแหน่งงาน: หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
สังกัด : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น
นายปรีชา สุขสวัสดิ์
นายปรีชา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่งงาน: พนักงานห้องปฏิบัติการ
สังกัด : ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดีเด่นด้าน : ลูกจ้างดีเด่น
นางบังอร สัตยวณิช
นางบังอร สัตยวณิช
ตำแหน่งงาน: พยาบาลวิชาชีพ
สังกัด : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ส่วนงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านบริการ
นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย
นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย
ตำแหน่งงาน: รองคณบดีฝ่ายบริหาร
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านบริหาร
นายสมศักดิ์ ปามึก
นายสมศักดิ์ ปามึก
ตำแหน่งงาน: วิศวกรชำนาญการ
สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม