บุดคลากรดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2560


นางผ่องศรี เสียมไหม
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น
สังกัด : งานกิจการและบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นัักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
pongsri_siemmai@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0896614134
ดร. หรรษา เทียนทอง
ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น
สังกัด : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
hthienth4@gmail.com
โทรศัพท์ : 089759923
นายปรีชา สุขสวัสดิ์
ดีเด่นด้าน : ลูกจ้างดีเด่น
สังกัด : ภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พนักงานห้องปฏิบัติการ
pmanthan@medicie.psu.ac.th
โทรศัพท์ : 0896573232
นางบังอร สัตยวณิช
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านบริการ
สังกัด : งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ส่วนงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
พยาบาลวิชาชีพ
kratai555@gmail.com
โทรศัพท์ : 0818124066
นางสาวกนกรัตน์ นาคหฤทัย
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านบริหาร
สังกัด : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
kanokrat.nok@kmutt.ac.th
โทรศัพท์ : 0867879848
นายสมศักดิ์ ปามึก
ดีเด่นด้าน : รางวัลเกียรติยศ ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม
สังกัด : ฝ่ายเทคโนโลยีงานเชื่อม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรชำนาญการ
somsak.panuk@gmail.com
โทรศัพท์ : 0891298541