ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

 เครือข่ายงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 รศ. ดร. ประสาท เนืองเฉลิม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
prasart.n@msu.ac.th
2 นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
mazahiro88@gmail.com
3 นางพัชริยา ศรีสด สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
Phatchariya1663@gmail.com
4 นางสาวดารณี สลามเต๊ะ ศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
dsalamteh@gmail.com
5 นางสาวสุนิสา เพ็ชรพูล มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
sunisa_peth@hotmail.com
6 นางสาวธิภาภรณ์ เงินเย็น วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
thipaporn.ng@up.ac.th
7 ว่าที่ร้อยตรีสถาพร มะโนวัง วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา
manowang_0432@hotmail.com
8 นางสาวตวงพร รุ่งเรืองศรี วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
toungporn@buu.ac.th
9 นางสุทัศนีย์ ดีสมุทร ฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
sutassanee_tim@hotmail.com
10 ผศ. ดร. พรพรรณ วีระปรียากูร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
dr_namfon@yahoo.com
11 นางสาวชุติมา สุขอ่อน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์บริการการศึกษาราชบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
chutima.soo@mail.kmutt.ac.th
12 นางสาวอโรชา ทองลาว กองบริหารวิชาการและนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
arocha27@hotmail.com
13 นายสุชาติ​ จรรยาศิริ สถาน​กีฬา​และ​สุขภาพ​
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Suchart@sut.ac.th
14 นางสาวชุลีกร กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ch_410@hotmail.com
15 นางสาวจันทร์ทิพย์ ถนัดเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
chanthip@srru.ac.th
16 นางสาวพรพรรณ เกิดดี บริหารธุรกิจฯ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
aommic@gmail.com
17 ผศ. จิตรกร ผดุง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
jittrakorn3249@gmail.com
18 นางสาวพิชาณันช์​ วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
tukpichanan@gmail.com
19 นางสมใจ หุตะสุขพัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
November-nine@hotmail.com
20 ผศ. พรสวัสดิ์ ผดุง คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Pornsawas.p@gmail.com
21 นายธนวรรณ เวียงสีมา FTD/คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
thanawan.v@mail.rmutk.ac.th
22 นายมนต์ชัย น้อยคำสิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
monchai.n@mail.ac.th
23 นายเจริญรัตน์ จรัสรัชวานิช อุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Charoenrat_rmutk@hotmail.com
24 นายพรชัย ตุลพิจิตร อุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
tulpijit@yahoo.co.th
25 นางสาวอาทิชล จันทร์หอม คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
arthichon@g.swu.ac.th
26 นายสมเกียรติ อุรุเศรษฐานนท์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
lessonkiet@hotmail.com
27 ดร. ภานุวัฒน์ กิตติกรวรานนท์ รัตนพิมลพลแสน งานวินัยนักศึกษาและการทหาร / ส่วนกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
panuwat@sut.ac.th
28 นางสุธาลี ทองมี งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
suthalee.t@cmu.ac.th
29 นายอนุศักดิ์ สวัสดี กายภาพบำบัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
anusakswu@gmail.com
30 นายชวัลวิทย์ พรหมเมศร์ คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
chawanvit.p@pnu.ac.th
31 นางสาวปาณิสรา บุญสนอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
panisara.b@psu.ac.th
32 นายภัทรพงศ์ เรืองฤทธิ์ สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
phattaraphong.ru@rmuti.ac.th
33 นางดนุดา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
riamruethai.chai@cmu.ac.th
34 รศ. AlfonsoTib AlfonsoTib
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
anisimovaveronika@mail.com
35 ศ. เกียรติคุณ MatthewCen MatthewCen
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
untrelerthenhint@mail.com
36 ศ. เกียรติคุณ ดร. Zacheryneeta Zacheryneeta
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี
antizropter@gmail.com
37 ศ. ดร. DerrickFen DerrickFen
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
abaninorna@mail.com
38 นางขวัญเรือน พระนาค วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
khuwnruanep@nu.ac.th
39 นางนวพร สุริยะ เภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
navaporn.s@chula.ac.th
40 นางสาวหทัยกาญจน์ ลูกฟัก คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
cvthtl@ku.ac.th
41 นางอรวรรณ คุ้มถนอม ฝ่ายจัดการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
takiang@crru.ac.th
42 นายจเร นะราชา กองการศึกษาตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ตาก
qrayq@hotmail.com
43 นายอานนท์ โชติมณี สำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี/มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
arnon.c@psu.ac.th
44 นางสาวดวงใจ ทวีปะ คณะเภสัชศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
duangjai.t@pharm.chula.ac.th
45 นายพัลลภ สุวรรณฤกษ์ กองบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
panlop.s@ku.th
46 นางวิชชุดา มงคล กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
witchuda.m@ubu.ac.th
47 นายสุรินทร์ นิลาพันธ์ เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
surin_nilapan@hotmail.com
48 นางสาวภาว์สิรี เห็นสุข พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
parsire@cbs.chula.ac.th
49 นางสุวณีย์ เพชรชูกูล คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
suvane.p@psu.ac.th
50 นายเชาวลิต เรืองธง อาชีวศึกษาทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค
chaowalit.R@inter-tech.ac.th
51 ศ. เกียรติคุณ WilliamSoose WilliamSoose
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ภาคพายัพเชียงใหม่
xoxbchf8@rambler.ru
52 นางสาวนุชนารถ วงศ์จำปา สาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
nuchanard.w@fph.tu.ac.th
53 นางสาวFrankieted Frankieted
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
mariusz.rosa2022@wp.pl
54 นางสาวภัสราภรณ์ พุมดวง หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
patsaraphorn.ph@mail.wu.ac.th
55 นางบุญญาดา กุลธัญเวคิน คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ืnitiporn@tu.ac.th
56 นางสาวพรรณพนัช จันหา กองบริหารการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kpspnj@ku.ac.th
57 นางสาวกาลัญญุตา แก้วมาเมือง คณะบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
mr.ba.mju@gmail.com
58 นายวรากร โสธรา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Somkoh@hotmail.com
59 นางสาวธารีรัตน์ นพรดามนต์ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
thareerat@g.swu.ac.th
60 ผศ. HomeRenoRef www.pinterest.ca/homerenostoronto/
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
iren.mashova@yandex.kz
61 นางสาวเดือนเพ็ญ ดวงธนู คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
deanpen.du@ssru.ac.th