เครือข่ายพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย

 

เว็บไซต์: เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1


กรรมการบริหารเครือข่าย

 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย