ชื่อเครือข่าย : เครือข่ายพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์

 

เว็บไซต์: เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร บุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ชุดที่ 1
 ข้อมูลกรรมการบริหารเครือข่าย
ลำดับ ชื่อสมาชิก หน่วยงาย/สังกัด/มหาวิทยาลัย e-Mail
1 นางปัญจภา สมันจิตร กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
punjapa_1914@hotmail.com
2 ดร. จอย ทองกล่อมสี สำนักงานมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
joychula@gmail.com
3 นางสาวสิดารัศมิ์ จันทร์แฉล้ม สำนักงานอธิการบดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
khwandee2010@hotmail.com
4 นางนุชจรี คำโชติรส งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
jibjib070@gmail.com
5 นายรังสรรค์ ถาวรสิวะวงษ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
rangsan.th@ssru.ac.th
6 นางสาวเนตรดาว อยู่ยง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
netdao.yo@ssru.ac.th
7 นางสาวธมกร พุ่มพันธ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
thamakorn.pum@mail.kmutt.ac.th
8 นางสาวฐนิตา หวังวณิชพันธุ์ ศูนย์สื่อสารองค์กร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
thanita.w@chula.ac.th
9 ผศ. Indianlat Indianlat
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์หันตรา
ali.nacit@yandex.com
10 ดร. charleshicktw charleshicktw
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
charleshicks060@gmail.com
11 นางสาวDarrellkic Darrellkic
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
dom@leow.ru
12 นายศิริชัย สมปาง แผนกประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ งานอำนวยการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
sirichai.so@rmuti.ac.th
13 ว่าที่ร้อยตรีprosmiralume prosmiralume
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
prvmdts1@rambler.ru
14 รศ. AWacy AWacy
มหาวิทยาลัยเกริก
lanvigatorsiny@gmail.com
15 นางปัญจภา เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
punchapha.s@msu.ac.th