นางดาราณี  สาสัตย์
นางดาราณี สาสัตย์
ตำแหน่งงาน: พนักงานอาชีวบำบัด
สังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น
นางวรนุช  สุนทรวินิต
นางวรนุช สุนทรวินิต
ตำแหน่งงาน: บรรณรักษ์ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ)
สังกัด : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น
ดร.รังสิมา  ชลคุป
ดร.รังสิมา ชลคุป
ตำแหน่งงาน: นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดีเด่นด้าน : วิชาชีพดีเด่น
นายอนุชิต  แม้นอินทร์
นายอนุชิต แม้นอินทร์
ตำแหน่งงาน: นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
สังกัด : ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลันเรศวร
ดีเด่นด้าน : สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
นางพัฒน์นรี  กำเนิดติณห์กุลธร
นางพัฒน์นรี กำเนิดติณห์กุลธร
ตำแหน่งงาน: แม่บ้าน
สังกัด : ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดีเด่นด้าน : ลูกจ้างดีเด่น
นางสุพัตรา  อุปนิสากร
นางสุพัตรา อุปนิสากร
ตำแหน่งงาน: พยาบาลชำนาญการพิเศษ
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ดีเด่นด้าน : ด้านบริการ รางวัลเกียรติยศ
ดร.สุธีรา  วิทยากาญจน์
ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์
ตำแหน่งงาน: นักวิจัยชำนาญการ
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดีเด่นด้าน : สร้างสรรค์นวัตกรรม รางวัลเกียรติยศ