บุดคลากรดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2558


นางดาราณี สาสัตย์
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น
สังกัด : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พนักงานอาชีวบำบัด
-
โทรศัพท์ : -
นางวรนุช สุนทรวินิต
ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น
สังกัด : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บรรณรักษ์ชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการสำนักบรรณสารสนเทศ)
-
โทรศัพท์ : -
ดร.รังสิมา ชลคุป
ดีเด่นด้าน : วิชาชีพดีเด่น
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัยชำนาญการพิเศษ
aaa@mail.com
โทรศัพท์ : 0000000000
นายอนุชิต แม้นอินทร์
ดีเด่นด้าน : สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
สังกัด : ศูนย์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลันเรศวร
นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
aaa@mail.com
โทรศัพท์ : 0000000000
นางพัฒน์นรี กำเนิดติณห์กุลธร
ดีเด่นด้าน : ลูกจ้างดีเด่น
สังกัด : ฝ่ายบริการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แม่บ้าน
aaa@mail.com
โทรศัพท์ : 0000000000
นางสุพัตรา อุปนิสากร
ดีเด่นด้าน : ด้านบริการ รางวัลเกียรติยศ
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลชำนาญการพิเศษ
aaa@mail.com
โทรศัพท์ : 0000000000
ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์
ดีเด่นด้าน : สร้างสรรค์นวัตกรรม รางวัลเกียรติยศ
สังกัด : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัยชำนาญการ
aaa@mail.com
โทรศัพท์ : 0000000000