โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒ เรื่อง Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนักฯ

วันที่ : 13 พ.ค. 2562

 โครงการประชุมวิชาการปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง Disruptive University: เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก "สมองกลหรือจะสู้สมองคน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมไทรเงิน โรงแรมกระบี่รีสอร์ท อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ จัดโดย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

 

โด่ยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๔.๑ เพื่อให้ผู้ร่วมประชุม ได้มีความรู้ และมุมมองที่กว้างขวาง สร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในโลกยุคใหม่อย่างไม่ตื่นตระหนก

๔.๒ เพื่อยกระดับศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

๔.๓ เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท” ประจำปี ๒๕๖๒

๔.๔ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการทำงาน และการพัฒนาตนเองกับ บุคลากรดีเด่นของ ปขมท.

 

วิดีทัศน์การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒

ข่วงที่ 1 พิธีเปิด การบรรยาย พิเศษ / มอบโล่รางวัล

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/285623255708835/

 ช่วงที่ 2 ปาฐกถาพิเศษ “Disruptive University ทางรอดของมหาวิทยาลัยไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้ทรงคุณวุฒิ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/676736502758811/

ช่วงที่ 3 บรรยาย “End of College: Birth of Future-Ready Education” โดย คุณสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส

 https://www.facebook.com/senate.psu/videos/2251317228453780/

 ช่วงที่ 4 บรรยาย “การพัฒนากับเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในยุคของการเปลี่ยนแปลง: มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” โดย นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/2236246989776201/

ช่วงที่ 5 บรรยาย “ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการพัฒนามหาวิทยาลัยไทย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชฏา คงคะจันทร์ อุปนายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

 https://www.facebook.com/senate.psu/videos/571697843319498/

ช่วงที่ 6 บรรยาย “เทคนิคการบริหารงาน จัดการเวลาในชีวิตและสร้างสมดุลชีวิต (Your Work Life Balance)” โดย ดร.ธีระยุทธ วรพินิจ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/845870579106654/

ช่วงที่ 7 บรรยาย “การออกแบบกระบวนทัศน์การคิด (A Paradigm Shift in Design Thinking)” โดย รศ. ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 

รองอธิการบดีด้านการพัฒนางานใหม่และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

https://www.facebook.com/senate.psu/videos/435968787179574/

ประวัติวิทยากร

เอกสารประกอบการบรรยาย

ช่วงที่ 8 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น “เส้นทางสู่ความสำเร็จในการทำงานและความภาคภูมิใจ” บุคลากรสายสนับสนุน ผู้มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ ปขมท.

 https://www.facebook.com/senate.psu/videos/1255636544614885/

เอกสารสรุปการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี ๒๕๖๒