โครงการประชุมวิชาการปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน

วันที่ : 03 พ.ค. 2561

    โครงการประชุมวิชาการปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง “Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุน กับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ – วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก จัดโดย สภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) และคณะสังคมศาสตร์  

      โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้ในเรื่องเป้าหมายของการนำ Digital มาพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรดีเด่นของ ปขมท. กับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ

๒. เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ ได้มีแนวทางในการพัฒนาตนเองและองค์กร

๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ปขมท.) ได้นำความรู้จากวิทยากรไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริง

๔. เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล “บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

 

เอกสารสรุปการประชุมวิชาการ ปขมท.