เชิญชวน ส่งผลงานเผยแพร่ฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปขมท.

          ด้วยที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้จัดตั้งฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เก็บรักษา และเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน
         ปขมท. จึงขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจัดส่งคู่มือปฏิบัติงาน ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำขึ้นเผยแพร่ในฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปขมท. โดยสามารถศึกษารายละเอียด ลงทะเบียนสมัครสมาชิก และเข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ของ ปขมท. https://www.council-uast.com/database/index.php ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทั้งนี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการที่มี Username และ Password สำหรับเข้าใช้งานระบบวารสารวิชาการ ปขมท. แล้ว สามารถใช้ Username และ Password ดังกล่าวเข้าใช้งานเพื่อจัดส่งคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูลคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ปขมท. ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนสมาชิกใหม่

วันที่ : 01 มี.ค. 2566