มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. และคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ และกล่าวเปิดการประชุม 
โดยมีคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ทั้งในรูปแบบ onsite และ online นำโดย นายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. ชุดที่ 22 ดร.จิรศักดิ์ บางท่าไม้ ที่ปรึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชัย วรรณสวัสดิ์ ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ หัวหน้าภาควิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คลิกเพื่อชมภาพบรรยากาศการประชุม
 
   
 
 

วันที่ : 29 เม.ย. 2566