การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท ชุดที่ 22 ครั้งที่ 8 (6/2566) และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 111 (6/2566) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

              การประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท ชุดที่ 22 ครั้งที่ 8 (6/2566) และการประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 111 (6/2566) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยนายเรวัต รัตนกาญจน์ ประธาน ปขมท. มอบโล่ที่ระลึกให้แก่เจ้าภาพในการจัดการประชุม

สาระสำคัญจากการประชุม ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 111 (6/2566)

⭐ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "นวัตกรรมการศึกษาสำหรับการเรียนการสอนในยุค Disruption" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร

⭐ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางบริการวิชาการ กับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

⭐ รายงานการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา 

⭐ รายงานการดำเนินงานเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ปขมท.

⭐ รายงานความก้าวหน้างานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับชาติของบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566

⭐ รายงานความก้าวหน้า งานวิ่ง 30 ปี ปขมท. Mini-Half Marathon 2023 @ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 ธันวาคม 2566

⭐ การจัดกิจกรรมตามแผนงานและแผนงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 แผนปฏิบัติการเครือข่ายสายสนับสนุน ปขมท.

⭐ การจัดทำระบบการออกรายงานระบบวารสารวิชาการ ปขมท. 

⭐ การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2567

⭐ แต่งตั้งที่ปรึกษา ปขมท. ชุดที่ 22 (เพิ่มเติม)

⭐ แต่งตั้งผู้อำนวยการฝ่าย เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านต่าง ๆ ของ ปขมท.

 

 

ชมภาพการประชุมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/YrG54TKidX6FVQ3a6

วันที่ : 4 พ.ย. 2566