สภาพนักงานนิด้า เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท.และ ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 101

สภาพนักงานนิด้า เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ปขมท. ชุดที่ 21 ครั้งที่ 9 (1/2565) และ ประชุมคณะกรรมการ ปขมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 101 (1/2565) ในวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิทัล เป็นประธานเปิดงาน และ  และ
ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.จิรประภา อัครบวร คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้หัวข้อ “จะ Re (skill) หรือ Up (skill) อย่างไรดีในยุค Disruption”
</p>
          <p>วันที่ : </p>
                   <br />
                  <div style=