โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10

โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ ครั้งที่ 10  เรื่อง “บทบาทและทักษะใหม่ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการกับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2565  ณ  โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
ลิงค์ภาพกิจกรรม https://cmu.to/council10picture

วันที่ : 8 พ.ย. 2565