นางสาวรุจิรัตน์  ผัดวัน
นางสาวรุจิรัตน์ ผัดวัน
ตำแหน่งงาน: พยาบาลชำนาญการ
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น
นางเรวดี  รุ่งจตุรงค์
นางเรวดี รุ่งจตุรงค์
ตำแหน่งงาน: เลขานุการคณะแพทยศาสตร์
สังกัด : โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น
นางสาวเพลินใจ  ตังคณะกุล
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
ตำแหน่งงาน: นักวิจัยเชี่ยวชาญ
สังกัด : สถาบันวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดีเด่นด้าน : วิชาชีพดีเด่น
นางสาวจิราภา  บุติมาลย์
นางสาวจิราภา บุติมาลย์
ตำแหน่งงาน: นักวิจัย
สังกัด : ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดีเด่นด้าน : สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น