บุดคลากรดีเด่น ปขมท. ประจำปี 2556


นางสาวรุจิรัตน์ ผัดวัน
ดีเด่นด้าน : บริการดีเด่น
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาลชำนาญการ
aaa@email.com
โทรศัพท์ : 00-0000000
นางเรวดี รุ่งจตุรงค์
ดีเด่นด้าน : บริหารดีเด่น
สังกัด : โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขานุการคณะแพทยศาสตร์
aaa@email.com
โทรศัพท์ : 00-0000000
นางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล
ดีเด่นด้าน : วิชาชีพดีเด่น
สังกัด : สถาบันวิจัยค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักวิจัยเชี่ยวชาญ
aaa@email.com
โทรศัพท์ : 00-0000000
นางสาวจิราภา บุติมาลย์
ดีเด่นด้าน : สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น
สังกัด : ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นักวิจัย
aaa@email.com
โทรศัพท์ : 00-0000000